Obchodní podmínky

1. Údaje o dodavateli

Dodavatel

ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánkova 1029, Dvůr Králové n. L., 544 01

IČ: 27478246
DIČ: CZ27478246
Jsme plátci DPH.


(dále jen "dodavatel")

2. Objednání zboží z www.zoodvurkralove.cz

Zboží uvedené na stránkách www.zoodvurkralove.cz a www.shopzoo.cz je katalogem zboží zooshopu a jeho širokého příslušenství. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky či objednávky a dodavatel nezaručuje vždy dostupnost.

Objednávku může zákazník učinit pomocí řádně vyplněného objednávkového formuláře v eshopu. Součástí objednávky je vždy způsob dopravy zboží a možnosti platby. Odeslaná objednávka je závazná a pro její potvrzení bude zákazník kontaktován emailem.

Cena zboží je uvedena u každé položky. Ceny za dopravu určuje dopravní ceník u výrobku, nebo u celkové objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků (balné, doprava) a zákazník bude vyzván k jejich potvrzení.

Možnost zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do emailového potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit a nabídne alternativní řešení.

3. Zaslání zboží zákazníkovi

Po potvrzení objednávky bude zboží v nejbližší možné době připraveno k expedici. Zboží bude zasláno patřičnou přepravní službou (výběr zvolí dodavatel dle charakteru zboží) za poplatek stanovený v objednávce v nejbližší možné době, nebo po dohodě se zákazníkem.

Dodací lhůta objednávky

Pokud je zboží skladem a objednáno do 9.00 hodin, bude v obvyklých případech expedováno do 5 pracovních dnů ode dne objednání a obvykle dodáno do 24 hodin po expedici. Pokud je zboží objednáno po 9 hodině, počítá se lhůta pro expedici od nejbližšího dalšího pracovního dne. V době letní sezóny se může doba dodání prodloužit až na 9 pracovních dní. V době vánoc vyřizujeme objednávky přijaté nejpozději do 15.12., tak aby bylo zaručeno jejich dodání do 24.12.

Pokud jsou okolnosti jiné, pak objednané zboží bude dle své dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době. V tom případě bude dodavatel o dodací lhůtě zákazníka informovat.

Zboží se považuje za dodané doručením přepravní službou na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce nebo potvrzením o převzetí v případě osobního odběru.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky a Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, nebo bude dle charakteru zboží určeno dodavatelem.

U zásilek do Slovenské republiky přesahujících váhu 1 kg může být účtována vyšší cena poštovného a balného. O této ceně dodavatel vyrozumí zákazníka před expedicí zboží.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností plateb. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby. V případě osobního odběru se zboží uhrazuje v hotovosti na hlavní pokladně zoo. Dodaná objednávka vždy obsahuje daňový doklad.

Převzetí zboží

Osobní odběr

Zákazník je povinen okamžitě při převzetí zboží zkontrolovat jeho obsah i stav. Podepsáním předávacího protokolu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že jej obdržel dle objednávky. Zboží připravené k osobnímu odběru bude na hlavní pokladně uloženo maximálně po dobu 30 kalendářních dní od data objednání. Pokud zboží nebude v této lhůtě vyzvednuto, objednávka bude automaticky bez upozornění stornována.

Dopravní služby

Zákazník je povinen okamžitě při převzetí zboží zkontrolovat jeho obsah i stav. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním přepravního listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována e-mailem, nebo telefonicky. Tyto položky jsou v objednávce vždy povinné.

4. Záruční podmínky a případná reklamace zboží - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list (bude zaslán po 14denní lhůtě), pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad, který je přiložen u dodaného zboží.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazník má právo zboží zaslat do servisu, kde dojde k odbornému ohodnocení poškození zboží.

Reklamace

V případě, že se na zboží vyskytla v průběhu záruční doby vada, která nebyla způsobena zákazníkovým nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době zákazník právo na řádnou reklamaci zboží.

Postup reklamace

Nejjednodušší a nejrychlejší řešení je zaslání zboží zpět nebo přímo dodavateli. Dodavatele daného výrobku vám ochotně sdělíme na zooshop@zoodvurkralove.cz.

Dalším postupem je zaslání zboží do sídla dodavatele. Od doby převzetí se počítá zákonná lhůta 30 dnů do doby odeslání opraveného zboží zpět zákazníkovi. V těchto případech hradí obojí poštovné zákazník. Pokud zákazník nezašle zboží v originálním obalu, vystavuje se riziku, že bude při přepravě přepravní službou poškozeno. V tomto případě spadají veškeré škody na zákazníka.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí nebo k uhrazení zaslání reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit vždy, a to z jakéhokoliv důvodu. Před odstoupením je ale dodavatel povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu nebo možné náhradě.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Pokud je úhrada typu splátkový prodej již ve fázi podepsané smlouvy, je možné smlouvu dodavatelem u splátkové společnosti stornovat. Dále je možno nahradit adekvátním zbožím v obdobné ceně a rozdíl doplatit, či kompenzovat jiným způsobem.

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro komunikaci se zákazníkem a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

7. Storno podmínky pro zážitkové programy

Ze strany dodavatele

Zruší-li dodavatel termín poskytnutí služby dva pracovní dny (do 16.00) a dříve před závazně objednaným datem poskytnutí služby, zavazuje se bezprostředně sjednat náhradní termín se zákazníkem. 

Zruší-li dodavatel termín poskytnutí služby jeden pracovní den (do 16.00) před závazně objednaným datem poskytnutí služby, zavazuje se bezprostředně sjednat náhradní termín se zákazníkem a poskytnout mu náhradu škody ve výši poloviny ceny služby.

Zruší-li dodavatel termín poskytnutí služby později než v předchozím odstavci respective v den sjednaného poskytování služby, zavazuje se bezprostředně sjednat náhradní termín se zákazníkem a poskytnout mu náhradu škody ve výši plné ceny služby.

Zruší-li dodavatel termín poskytnutí služby z důvodu vyšší moci (nepřízeň počasí, neočekávaný chovatelský důvod, ohrožení bezpečnosti zákazníka nebo zvířat apod.), zavazuje se bezprostředně sjednat náhradní termín se zákazníkem. 

Ze strany odběratele

Zruší-li zákazník termín poskytnutí služby dva pracovní dny (do 16.00) a dříve před závazně objednaným datem poskytnutí služby, umožní mu dodavatel sjednat náhradní termín poskytnutí služby.

Zruší-li zákazník termín poskytnutí služby 1 pracovní den (do 16.00) před závazně objednaným datem poskytnutí služby, dodavatel umožní sjednat náhradní termín poskytnutí služby a zároveň dodavateli náleží náhrada škody ve výši poloviny ceny služby.

Zruší-li zákazník termín poskytnutí služby později než v předchozím odstavci respektive v den sjednaného poskytování služby, je závazně objednaná služba považována za poskytnutou a uskutečněnou a dodavateli náleží náhrada škody ve výši plné ceny služby

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem.

Hotel Safari

Hotel Safari

Přespěte uprostřed africké divočiny.

Přejít na Hotel Safari

Zoo Dvůr Králové

Mapa stránek | Kontaktujte nás

Úvodní strana Obchodní podmínky

Nahoru

Copyright © 2008 Zoo Dvůr Králové 
ochrana osobních údajů | prohlášení o přístupnosti

created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2