Obchodní podmínky

 


1. Údaje o dodavateli


Dodavatel
ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánkova 1029, Dvůr Králové n. L., 544 01
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B vložka 2443
IČ: 27478246
DIČ: CZ27478246
Jsme plátci DPH.
(dále jen "dodavatel")

Sdělení před uzavřením smlouvy
Tyto obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží a na prodej poukazů ( speciálních vstupenek do ZOO a dárkových poukazů ) na službu využití volného času v e-shopu ZOO na www. shopzoo.cz.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.zoodvurkralove.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Uzavřením smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená .Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách dodavatele a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem
Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora zákazníka; dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku),

Dodavatel nepožaduje úhradu zálohy nebo obdobné platby.

Zákazník - spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, ode dne převzetí zboží; jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo opakované dodání, běží lhůta k odstoupení ode dne převzetí první dodávky zboží; podrobné poučení o právu odstoupit od smlouvy je uvedeno v bodě 5. těchto Obchodních podmínek, Zákazník - spotřebitel nese při odstoupení od smlouvy náklady spojené s navrácením zboží.

Zákazník -spotřebitel může případnou stížnost uplatnit písemně u dodavatele, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru; informace o právu zákazníka-spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je podrobněji uvedena dále v těchto podmínkách.

2. Objednání zboží z www.zoodvurkralove.cz
Zboží uvedené na stránkách www.zoodvurkralove.cz a www.shopzoo.cz je katalogem zboží zooshopu a jeho širokého příslušenství. Dostupnost konkrétního zboží bude vždy potvrzena dodavatelem na základě poptávky či objednávky a dodavatel nezaručuje vždy dostupnost konkrétního zboží.
Objednávku může zákazník učinit pomocí řádně vyplněného objednávkového formuláře v eshopu. Součástí objednávky je vždy způsob dopravy zboží a možnosti platby. Odeslaná objednávka je závazná a pro její potvrzení bude zákazník kontaktován emailem.

Cena zboží je uvedena u každé položky. Ceny za dopravu určuje dopravní ceník u výrobku, nebo u celkové objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků na dodání zboží (balné, doprava) a zákazník bude vyzván k jejich potvrzení.
Před podáním objednávky doporučujeme zákazníkům pečlivě zkontrolovat dobu platnosti vstupenky a/ nebo dárkového poukazu. Konkrétní termín návštěvy ZOO a/nebo termín uskutečnění zážitkového programu i samotnou realizaci návštěvy ( programu) je třeba uskutečnit v době platnosti vstupenky/ poukazu.
Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat a opravit údaje a data vložená při zadání objednávky.
Možnost zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do emailového potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit a nabídne alternativní řešení.

3. Zaslání zboží zákazníkovi, úhrada ceny
Po potvrzení objednávky bude zboží v nejbližší možné době připraveno k expedici. Zboží bude zasláno patřičnou přepravní službou (výběr zvolí dodavatel dle charakteru zboží) za poplatek stanovený v objednávce v nejbližší možné době, nebo po dohodě se zákazníkem.

Dodací lhůta objednávky
Pokud je zboží skladem a objednáno do 9.00 hodin, bude v obvyklých případech expedováno do 5 pracovních dnů ode dne objednání a obvykle dodáno do 24 hodin po expedici. Pokud je zboží objednáno po 9 hodině, počítá se lhůta pro expedici od nejbližšího dalšího pracovního dne. V době letní sezóny se může doba dodání prodloužit až na 9 pracovních dní. V době vánoc vyřizujeme objednávky přijaté nejpozději do 15.12., tak aby bylo zaručeno jejich dodání do 24.12.

Pokud jsou okolnosti jiné, pak objednané zboží bude dle své dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době. V tom případě bude dodavatel o dodací lhůtě zákazníka informovat.

Zboží se považuje za dodané doručením přepravní službou na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce nebo potvrzením o převzetí v případě osobního odběru.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky a Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, nebo bude dle charakteru zboží určeno dodavatelem.
U zásilek do Slovenské republiky přesahujících váhu 1 kg může být účtována vyšší cena poštovného a balného. O této ceně dodavatel vyrozumí zákazníka před expedicí zboží.

Cena a způsob uhrazení ceny za zboží
Cena zboží je stanovena včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na dodání zboží ( balné a doprava).
Zákazník má několik možností plateb. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby. V případě osobního odběru se zboží uhrazuje v hotovosti na hlavní pokladně zoo. Dodaná objednávka vždy obsahuje daňový doklad.

Převzetí zboží
Osobní odběr
Zákazník je povinen okamžitě při převzetí zboží zkontrolovat jeho obsah i stav. Podepsáním předávacího protokolu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že jej obdržel dle objednávky. Zboží připravené k osobnímu odběru bude na hlavní pokladně uloženo maximálně po dobu 30 kalendářních dní od data objednání. Pokud zboží nebude v této lhůtě vyzvednuto, objednávka bude automaticky bez upozornění stornována.

Dopravní služby
Zákazník je povinen okamžitě při převzetí zboží zkontrolovat jeho obsah i stav. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním přepravního listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována e-mailem, nebo telefonicky. Tyto položky jsou v objednávce vždy povinné.

4. Práva z vadného plnění; reklamace Dodavatel odpovídá zákazníkovi ( kupujícímu) , že zboží ( věc) nemá při převzetí vady. Pokud se vada projeví v době 6 měsíců od převzetí, má se zato, že byla vadná již při převzetí.
Zákazník ( kupující) může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Není-li to k povaze vady nepřiměřené Zákazník ( kupující) může požadovat dodání nového zboží ( výměnu vadné součásti). Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, může požadovat opravu věci.
Není-li dodání nového zboží ( výměna vadné součásti) možné , může Zákazník ( kupující) od smlouvy odstoupit.
Pokud Zákazník ( kupující) od smlouvy neodstoupí, nepožaduje dodání nového zboží ( výměnu součásti) ani opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Při plnění spočívající v poskytnutí služby trávení volného času ( speciální vstupenky do ZOO, zážitkové programy) odpovídá dodavatel zákazníkovi ( kupujícímu), že služba bude poskytnuta s obvyklými vlastnostmi v rozsahu, který je dodavatelem nabízen a se kterým byl zákazník ( kupující) seznámen prostřednictvím dodavatelem uváděných informací.
Za vadu poskytnuté služby se nepovažuje, pokud byl zákazník ( kupující) včas upozorněn ( např. informací na webové stránce dodavatele) o  omezení poskytované služby ( např. uzavření některé expozice) a přesto se rozhodl službu čerpat.
Zákazník ( kupující) může uplatnit právo z vady poskytnuté služby ve lhůtě do jednoho měsíce po poskytnutí služby a má právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Postup reklamace
Zákazník (upující) je povinen uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci) u dodavatele bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
Reklamace se uplatňuje vždy u dodavatele. V případě vady spotřebního zboží dohodne následně dodavatel se zákazníkem osobu určenou k provedení opravy.
Reklamaci lze uplatnit osobně, písemně ( i elektronickou formou) . Zákazník vždy uvede své kontaktní údaje, popis závady , požadavek na způsob vyřízení reklamace a prokáže nákup zboží či služby u dodavatele a datum převzetí zboží nebo datum poskytnutí služby. Odpovědnost dodavatele za vadu spotřebního zboží nevzniká zejména v případech, kdy ke vzniku vady došlo v důsledku přirozeného opotřebení věci nebo její součásti při obvyklému užívání věci, dále při neúměrném užívání a/nebo užívání a nakládání s věcí v rozporu návodem k použití, neodbornými opravami a úpravami.
Odpovědnost dodavatele za vadu služby nevzniká zejména v případech, kdy služba nebyla úplně a řádně poskytnuta z důvodu na straně zákazníka a dále v případě, kdy zákazník při poskytování služby nedodržel či porušil pokyny dodavatele, se kterými byl seznámen.


Lhůta pro vyřízení reklamace vad spotřebního zboží běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží či služby a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace a odešle zpět zákazníkovi. Lhůta pro vyřízení reklamace zákazníka -spotřebitele je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní, pokud dodavatel nesjedná se spotřebitelem delší lhůtu.
V ostatních případech vyřídí dodavatel reklamaci dle svých provozních možností bez zbytečného odkladu. .
5. Odstoupení od smlouvy
Právo zákazníka- spotřebitele na odstoupení
Dle ustanovení § 1829 odst. (1) zákona č 89/2012 Sb. ,má zákazník - spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření bez udání důvodu.
Takto nelze odstoupit od smlouvy na nákup vstupenek a dárkových poukazů, protože se jedná ve smyslu ust. § 1837 písm. j) OZ o poukazy na využití volného času, které jsou dodavatelem poskytovány v určitém termínu.
Zákazník má dále právo od smlouvy odstoupit v případě uplatnění práv z vadného plnění dle čl. 5 těchto Obchodních podmínek.

V případě odstoupení od smlouvy zákazník písemně vyrozumí dodavatele ve formě dopisu, který musí obsahovat: Jméno a adresu zákazníka - kupujícího, číslo objednávky, specifikaci, zda se jedná o odstoupení z důvodu reklamace vad a účet na který má být případně vracené plnění poukázáno. Zákazník zároveň doloží datum uzavření smlouvy a v případě odstoupení z důvodu reklamace vad i datum převzetí zboží.
Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit vždy, a to z jakéhokoliv důvodu. Před odstoupením je ale dodavatel povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu nebo možné náhradě.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Pokud je úhrada typu splátkový prodej již ve fázi podepsané smlouvy, je možné smlouvu dodavatelem u splátkové společnosti stornovat. Dále je možno dle dohody mezi dodavatelem a zákazníkem nahradit adekvátním zbožím v obdobné ceně a rozdíl doplatit, či kompenzovat jiným způsobem.

6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)
V případě, že dojde mezi dodavatelem a zákazníkem - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7.. Ochrana osobních údajů
Zákazník bere na vědomí, že pro účely uzavření smlouvy, její následné plnění a případné řešení práv z vadného plnění dodavatel zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rada EU 2016/679 ( GDPR) jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.
Osobní údaje budou poskytovány dalším subjektům výhradně pro účely plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy, tj. např. smluvním dopravcům, výrobcům a opravě spotřebního zboží pro účely reklamace., atd.
Osobní údaje budou uloženy po dobu nutnou ke splnění práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu zákonné záruky u spotřebního zboží ( 24 měsíců).
Zákazník bere na vědomí, že dodavatel je dle účetních a daňových předpisů povinen uchovávat po zákonem stanovenou dobu účetní a daňové doklady a bere na vědomí, že vystavené daňové doklady - faktury obsahují jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení , adresa.
Zákazník má právo na přístup k osobním údajům , právo na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů, právo na výmaz údajů nepotřebných pro plnění účelu smlouvy nebo u kterých není dán zákonný důvod pro jejich další zpracování, právo na omezení zpracování údajů, právo vznést námitku proti zpracování.
Dodavatel poskytne zákazníkovi na žádost informace o přijatých opatřeních. Případnou stížnost zákazníka v oblasti zpracování osobních údajů je možné podat u Úřadu na ochranu osobních údajů.

8. Storno podmínky pro zážitkové programy
S ohledem na nutnost plánování a personálního zajištění služby zážitkových programů ze strany dodavatele se zákazník zavazuje službu zážitkového programu čerpat v termínu stanoveném po dohodě se dodavatelem. Pro případné zrušení služby ve sjednaném termíny platí tyto storno podmínky:
Ze strany dodavatele
Zruší-li dodavatel termín poskytnutí služby dva pracovní dny (do 16.00) a dříve před závazně objednaným datem poskytnutí služby, zavazuje se bezprostředně sjednat náhradní termín se zákazníkem.
Zruší-li dodavatel termín poskytnutí služby jeden pracovní den (do 16.00) před závazně objednaným datem poskytnutí služby, zavazuje se bezprostředně sjednat náhradní termín se zákazníkem a poskytnout mu náhradu škody ve výši poloviny ceny služby.

Zruší-li dodavatel termín poskytnutí služby později než v předchozím odstavci respektive v den sjednaného poskytování služby, zavazuje se bezprostředně sjednat náhradní termín se zákazníkem a poskytnout mu náhradu škody ve výši plné ceny služby.

Zruší-li dodavatel termín poskytnutí služby z důvodu objektivních skutečností a vyšší moci (zejm. nepřízeň počasí, neočekávaný chovatelský důvod, ohrožení bezpečnosti zákazníka nebo zvířat apod.), zavazuje se ihned o této skutečnosti informovat zákazníka a bezprostředně sjednat náhradní termín se zákazníkem.

Ze strany zákazníka
Zruší-li zákazník termín poskytnutí služby dva pracovní dny (do 16.00) a dříve před závazně objednaným datem poskytnutí služby, umožní mu dodavatel sjednat náhradní termín poskytnutí služby.

Zruší-li zákazník termín poskytnutí služby 1 pracovní den (do 16.00) před závazně objednaným datem poskytnutí služby, dodavatel umožní sjednat náhradní termín poskytnutí služby a zároveň zákazník zaplatí dodavateli storno poplatek jako paušální náhradu škody ve výši poloviny ceny služby.

Zruší-li zákazník termín poskytnutí služby později než v předchozím odstavci respektive v den sjednaného poskytování služby a /nebo se bez upozornění nedostaví , je závazně objednaná služba považována za poskytnutou a uskutečněnou a zároveň zákazník zaplatí dodavateli storno poplatek jako paušální náhradu škody ve výši plné ceny služby.

9. Obecná a Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem.
Smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem jsou uloženy u dodavatele a na žádost spotřebitele k ní dodavatele umožní spotřebiteli přístup.
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Spotřebitel má možnost před podáním objednávky zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky a rovněž má spotřebitel možnost zkontrolovat a měnit vstupní údaje vložené do objednávky.

 

 

Hotel Safari

Hotel Safari

Přespěte uprostřed africké divočiny.

Přejít na Hotel Safari

Zoo Dvůr Králové

Mapa stránek | Kontaktujte nás

Úvodní strana Obchodní podmínky

Nahoru

Copyright © 2008 Zoo Dvůr Králové 
ochrana osobních údajů | prohlášení o přístupnosti

created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2